เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้

• ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะการใช้บริการ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ที่ส่งมาให้สอบถาม พูดคุย
• ข้อมูลอื่นๆที่ท่านจัดส่งมาให้ด้วยความสมัครใจ

เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการฯ
หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเภทที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการฯ ของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วน